Privacy

Een betrouwbare en veilige omgang met persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. Daarom houden wij ons aan de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (GDPR/NL: „AVG“ / DE: “DSG-VO”), de wet op de gegevensbescherming van Noordrijn-Westfalen („DSG NRW“), evenals de overige overeenkomstige federale en deelstaat- en Europese voorschriften. In deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u gedetailleerd en transparant informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht, bijv. naam, adres, e-mailadressen of gebruikersgedrag. Voor de andere termen die hieronder worden gebruikt, zoals „voor de verwerking verantwoordelijke“ of „gegevensverwerker“, verwijzen wij naar de lijst met definities in artikel 4 van de AGV.

1.Verantwoordelijke partij

Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens in verband met het gebruik van de website die onder http://www.dnjw.eu wordt geëxploiteerd, wordt uitgevoerd door de

Förderkreis

Förderkreis
Deutsch-Niederländisches Jugendwerk e.V.
c/o IHK Aachen
Theaterstraße 6 – 10 | 52062 Aachen

(„Förderkreis Deutsch-Niederländisches Jugendwerk e.V.“, „wij“).

2.verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen, verwerken en/of gebruiken persoonsgegevens alleen als u daarmee hebt ingestemd of als dit wettelijk is toegestaan.  Dit „verbod onder voorbehoud van toestemming“, dat van toepassing is in de wetgeving inzake gegevensbescherming, houdt in dat verwerking alleen mag plaatsvinden op basis van een vergunning. De voor ons belangrijkste en meest relevante machtigingen zijn te vinden in artikel 6, lid 1, DS-GVO. Deze hebben met name betrekking op de zaak

– de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven, cf. art. 6, lid 1, onder a), juncto art. 7 DS-GVO,

– dat de verwerking van hun gegevens noodzakelijk is voor de vervulling van onze contractuele verplichtingen, cf. Art. 6 Para. 1 lit. b DS-GVO,

– of dat de verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen (bijv. verhoging van de economische efficiëntie, analyse en verdere ontwikkeling van onze producten), cf. Art. 6 Para. 1 lit. f DS-GVO.

3. Soort verzamelde, verwerkte en gebruikte persoonsgegevens

Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft.  Wanneer u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DS-GVO, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen:

– IP browser type/versie

– Gebruikt besturingssysteem

– Referrer URL (de eerder bezochte pagina)

– URL van het opgehaalde bestand

– IP-adres van uw eindapparaat

– Datum en tijd van de serveraanvraag

– HTTP-statuscode

Wij gebruiken deze informatie uitsluitend voor optimalisatie en foutenanalyse. Deze worden niet vergeleken met andere gegevens of aan derden doorgegeven, zelfs niet in uittreksels. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren in geval van vermoeden van onrechtmatig gebruik van onze website en ze door te geven aan bevoegde derden. De gegevens worden uiterlijk na 60 dagen automatisch gewist.

4. Doel van het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonsgegevens

Tenzij anders vermeld, verzamelen, verwerken of gebruiken wij de door u verstrekte persoonsgegevens om u in staat te stellen onze website te gebruiken en om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub f DS-GVO. Bovendien worden de gegevens die u verstrekt wanneer u per e-mail contact met ons opneemt (uw e-mailadres, naam, telefoonnummer en andere gegevens) door ons opgeslagen om uw vragen te verwerken en te beantwoorden; de rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO.

Wij wissen de in dit verband verkregen gegevens nadat de opslag ervan niet langer noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract en geen rechtmatige belangen van onze kant of wettelijke bewaarplichten zich tegen een wissen verzetten.

5. rechten van de betrokkenen

U heeft de volgende rechten ten aanzien van ons met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DS-GVO,

– Recht op correctie of verwijdering van gegevens overeenkomstig art. 16 DS-GVO of art. 17 DS-GVO,

– Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 DS-GVO,

– Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DS-GVO,

– Recht om bezwaar te maken tegen verwerking overeenkomstig art. 21 DS-GVO.

U hebt ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. De bevoegde autoriteit is de Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Noordrijn-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf.

6. RECHT VAN BEZWAAR

VOOR ZOVER WIJ DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS BASEREN OP DE BELANGENAFWEGING OVEREENKOMSTIG ART. 6 ABS. 1 LIT. F DS-GVO, KUNT U BEZWAAR MAKEN TEGEN DE VERWERKING. BIJ DE UITOEFENING VAN EEN DERGELIJK BEZWAAR VRAGEN WIJ U DE REDENEN UITEEN TE ZETTEN WAAROM WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET MOGEN VERWERKEN ZOALS WIJ HEBBEN GEDAAN. IN GEVAL VAN UW GERECHTVAARDIGD BEZWAAR ZULLEN WIJ DE SITUATIE OPNIEUW BEKIJKEN EN OFWEL DE GEGEVENSVERWERKING STOPZETTEN OF AANPASSEN, OFWEL U ONZE DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN TONEN OP BASIS WAARVAN WIJ DE VERWERKING ZULLEN VOORTZETTEN.

U KUNT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP RECLAME EN GEGEVENSANALYSE. KUNT U ONS UW BEZWAAR TEGEN RECLAME KENBAAR MAKEN VIA DE IN PUNT 1 GENOEMDE CONTACTGEGEVENS.

 

7. wijziging van de gegevensbeschermingsverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring op gezette tijden aan de onderliggende processen aan te passen. Wij zullen u via www.dnjw.eu op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de gegevensbeschermingsverklaring.